Dødsårsaker i Norge

Basert på Folkehelseinstituttets statistikk og Safetec Insight dashboard for dødsårsaker.

Sist oppdatert: 08.02.2021

 

Dødsårsaker i Norge

Denne artikkelen omhandler dødsårsaker i Norge. Med tanke på pandemien som rammet Norge og resten av verden i 2020, ønsket Safetec å undersøke hvordan Covid-19 påvirket dødstallene i Norge. Fører pandemien til overdødelighet, eller får vi mindre tilfeller av andre dødsårsaker som for eksempel influensa eller lungebetennelse på grunn av selvisolering og økt fokus på smittevern?

Vi undersøkte folkehelseinstituttets dødsårsaksregister for å finne ut av dette, og oppprettet et dashbord (LINK?) med statistikk for ulike dødsårsaker i Norge i perioden 1951-2020. Blant disse er: 

Utvalgte sykdommer

Ulike typer ulykker

Ytre årsaker (voldsomme dødsfall) 

 

Det er viktig å påpeke at datamateriale som omhandler Covid-19 kun gjelder fra perioden mars-mai 2020. 

Coronadødsfall pr aldersgruppe.png

Av de totalt 213 som døde av Covid-19 i perioden mars-mai 2020, var ingen under 40 år. 

Woman.png

Av de omkomne i perioden mars-mai er

ca. 45% kvinner

Kjønnsfordeling coronadødsfall.png

Av de omkomne i perioden mars-mai er

ca. 55% menn

Man.png

Når det gjelder dødsfall som følge av influensa i perioden mars-mai, ser vi at antall døde i 2020 er betydelig lavere enn i 2018, men ikke særlig ulikt gjennomsnittet de resterende årene.

Influensadødsfall mars-mai.png

Antall dødsfall som følge av lungebetennelse i perioden mars-mai er nesten 25% lavere i 2020 enn gjennomsnittet for 2009-2019. Dette kan være en konsekvens av økt fokus på smittevern på sykehus og aldershjem med besøksrestriksjoner og andre tiltak, men det kan også skyldes naturlige variasjoner. 

Dødsfall-lungebetennelse.png

Antall dødsfall som følge av lungebetennelse i perioden mars-mai 2020:

301

Gjennomsnittlig antall dødsfall som følge av lungebetennelse i perioden mars-mai 2009-1019:

393

Utvalgte sykdommer

Fra 1951 til i dag har sykdomsbildet i Norge forandret seg mye. For eksempel er tuberkulose, som var en forholdsvis vanlig sykdom i Norge i 1951, en uvanlig dødsårsak i Norge nå. På den andre siden ser vi at langt flere dør av demens de siste årene enn på 50-tallet.

Tuberkulose
Demens
Tuberkulose.png
Demens.png

Når det gjelder sammenligning av dødsårsaker over flere år, er det viktig å huske at Norge har hatt stor befolkningsvekst siden 1951, og at antall dødsfall som følge av en sykdom ikke er direkte sammenlignbart. 

I Safetecs dashbord finner du en egen side med dødsrate pr. 100 000 innbygger for utvalgte sykdommer og ytre årsaker fra 1970-2019. Her kan du selv velge hvilken dødsårsak du vil se nærmere på, og hvordan utviklingen har vært. 

Rate.png

Av de utvalgte sykdommene var kreft den vanligste dødsårsaken i perioden 1970-2019, med 272 tilfeller pr. 100 000 innbyggere. 

Ulykker og ytre årsaker

Av dødsfall i Norge i fra 1951 til 2019 var omtrent 6% som følge av ytre årsaker (voldsomme dødsfall). Mesteparten av disse var ulike typer ulykker. 

Dødsårsak, andel av total.png

Ulykkeskategorier i dashbord

Ulykkeskategorier.png

Mellom 1996 og 2019 døde 5357 personer i trafikkulykker på offentlig vei i Norge. 

Trafikkulykker, offentlig vei.png

For mer statistikk på veitrafikk, sjekk ut dashbord for trafikksikkerhet her: Trafikksikkerhet (trykk her for mobilversjon)

Følg lenken under til dashbord for dødsårsaker for å se statistikk på ulike sykdommer, ulykker og andre dødsårsaker i Norge.

Dødsårsaker i Norge (trykk her for mobilversjon)

Pink Rose