Leveransesikkerhet

En gjennomgang av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine tilsynsrapporter for «Energiforsyningsberedskap» fra 2016 til mai 2018 gir en indikasjon på hvilke utfordringer som finnes i bransjen. Gjennomgangen viser at avvikene i stor grad er relatert til selskapenes etablering av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), beredskapsplaner og gjennomføring av øvelser.

I Figuren til venstre kan du se fordelingen av typer tilsyn* som er utført for hver landsdel. Tallene viser at flest tilsyn er utført innen temaet "energiforsyningsberedskap".

 

I kartet under fremgår en oversikt over antall tilsyn og avvik per landsdel. Klikk på kartet for å se tall for din landsdel.

 

*(Miljøtilsyn er ikke tatt med i denne gjennomgangen)

 

 

I Figuren under kan du se fordelingen av typer tilsyn* som er utført for hver landsdel. Tallene viser at flest tilsyn er utført innen temaet "energiforsyningsberedskap".

*(Miljøtilsyn er ikke tatt med i denne gjennomgangen)

 

Nord-Norge 

7 tilsyn gjennomført

6 tilsyn med avvik

Totalt 16 avvik

Midt-Norge

9 tilsyn gjennomført

8 tilsyn med avvik

Totalt 18 avvik

Vestlandet

10 tilsyn gjennomført

7 tilsyn med avvik

Totalt 16 avvik

Østlandet

10 tilsyn gjennomført

9 tilsyn med avvik

Totalt 18 avvik

Sørlandet

5 tilsyn gjennomført

4 tilsyn med avvik

Totalt 5 avvik

Mangler ROS

Beredskapsforskriften stiller krav til at alle aktører innen energisektoren skal forebygge, håndtere og begrense virkningene av ekstraordinære situasjoner. Dette krever at de utfører en ROS-analyse, at de har en beredskapshåndbok, beredskapsplan og at de kjører jevnlige øvelser.

Safetec har systematisk gjennomgått alle avvik registrert i NVE sine offentlig tilgjengelige tilsynsrapporter (www.nve.no/tilsyn/) fra "Energiforsyningsberedskapstilsyn" (et tilsyn knyttet til et vindkraftverk er ikke inkludert).

Det samlede resultatet for selskap som fikk tilsyn viser at:

- 63 % har mangelfull ROS-analyse

- 50 % har ikke tilpasset beredskapen til funn fra egen ROS-analyse

Figuren til høyre gir detaljer på hvilke typer avvik som ble gitt i perioden 2016 til mai 2018 innen ROS og beredskap.

Avvik i flere kategorier

Avvikene som fremgår av NVE sine tilsyn viser at flere områder har behov for mer oppmerksomhet.

Selv om det er ROS og beredskap som har fått flest avvik, er det også avvik innen bl.a. leveransesikkerhet (som sier noe om hvor sikre vi kan være på at strømmen når frem til forbruker) og security/sikring.

Avvik på øvelser og håndtering er også fremtredende i alle landsdeler. Manglende trening og øvelser kan påvirke konsekvensebildet ved en hendelse.

«Vi opplevde en profesjonell prosess som ga oss en vekker når det gjelder vårt daglige risikobilde. Table-top øvelsen avdekket at vi definitivt må øve på å sette beredskap. Vi anbefaler på det sterkeste andre å utføre table-top øvelse. Den utfordret ledelsen og organisasjonen på en fenomenal måte».

 

Kristian Mjølnerød, daglig leder hos NordiConsult

Hvordan kan 

SAFETEC bistå?

Safetec har lang erfaring med både risikoanalyser, sårbarhetsanalyser og beredskapsplanlegging. Her inngår både sikring («security») og trusselvurderinger. Vi har utarbeidet flere ROS-analyser, og sitter på ekspertise innen planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser. Safetec ledet blant annet Nasjonal Cyberøvelse Ekom og Kraft 2015. Vi har erfaring med øvelser på alle nivå i organisasjoner, og har gjennom flere år utviklet og forbedret metoder for planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser. Vi har dermed de beste forutsetninger for å kunne hjelpe deg med disse temaene, enten du vil gjøre dette på eget initiativ, eller du trenger hjelp med å få lukket påviste avvik.