Trafikkulykker på norske veier om vinteren

Safetec Realtime's trafikksikkerhetsportal gir deg oppdatert oversikt over statistikk for trafikkhendelser, både i din kommune, og nasjonalt.

Se vårt dashboard for trafikksikkerhet for å utforske videre.

Vinteren i Norge er kald, våt, glatt og mørk.

 

Men, hvordan påvirker dette trafikksikkerheten på

norske veier?

Så, hvordan ser tallene ut?
Se hvordan utviklingen er for ditt fylke eller din kommune, ved valg i nedtrekk

Grafen viser antall hendelser per måned (bruk musepekeren til å se detaljer).

 

Trenden på landsbasis, for alle trafikkantgrupper samlet, ser ut til å være færre hendelser i vinterhalvåret enn sommerhalvåret.

Grunnen til at det er færre hendelser på vinteren enn på sommeren kan være mange. De fleste steder er det mer trafikk og et større antall kjøretøy på vegene om sommeren enn om vinteren, men det er også stor forskjell på traffikantgrupper på sommer og vinter. I tillegg er det mange som på tørt sommerføre velger å holde en høyere hastighet enn om vinteren, og det påvirker både sannsynligheten for at en ulykke inntreffer og konsekvensene ved ulykker.

Så hva med konsekvensene - er det flere dødsulykker på vinterhalvåret? Og hvordan påvirker føreforholdene antall dødsulykker?

Forrige figur viser at antall dødsulykker varierer over året, på landsbasis. De neste figurene viser at det er noen forskjeller mellom sommer- og vinterhalvåret - også fordelt på føreforhold - særlig gjelder dette andre grupper enn billister...

Se hvordan utviklingen er for din kommune, ved å søke øverst i figuren 

Figurene viser dødsulykker fordelt på føreforhold. Det er skilt mellom trafikkulykker som er kategorisert som "bilulykke" og andre trafikantgrupper (gående, syklende og MC-ulykker) 

Hva med lysforholdene om vinteren?

Det er jo skumlere å kjøre i mørket?

Figurene viser dødsulykker fordelt på lysforhold. Det er skilt mellom trafikkulykker som er kategorisert som "bilulykke" og andre trafikantgrupper (gående, syklende og MC-ulykker) 

Som vi ser av figurene over, er det altså på bar eller våt vei, i dagslys de fleste dødsulykkene skjer, også på vinteren.

 

Hastighet har mye å si for hvilke konsekvenser en ulykke kan gi.  Mange har en opplevelse av at det er farligere å kjøre om vinteren, selv om dette altså ikke viser seg i statistikken. Det er nok likevel riktig - vi er nok bare mer forsiktige, og tilpasser vår kjøreadferd, for eksempel når vi vet at det er glatt og forstår at det er farlig å kjøre på eller over fartsgrensen. Det er det ikke alle som gjør når det er godt sommerføre.

Vi håper informasjonen på denne siden var interessant, og relevant - ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om statistikken, eller er interessert i å få data presentert eller en dypere analyse av temaer innen trafikksikkerhet eller andre sikkerhets- eller optimaliseringstema.
Du finner mer statistikk og spennende grafer på Safetecs Trafikksikkerhets Dashboard - en del av Safetec Realtime. Her kan du gå dypere, eller få oversikt over flere faktorer innenfor trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk.