Ulykker på sjøen

Basert på Sjøfartdirektoratets statistikk og Safetec Insight dashboard for ulykker på sjøen.

Sist oppdatert: 08.10.2018

 

Denne artikkelen belyser temaet ulykker på sjøen. Ulykkestallene er hentet fra Sjøfartsdirektoratet, og kommer sortert i to kategorier: Fritidsfartøy og Næringsfartøy. I kategorien fritidsfartøy finner vi blant annet robåt, kano, seilbåt og vannscooter, mens fiskefartøy, lasteskip, flyttbare innretninger og passasjerskip klassifiseres som næringsfartøy.

 

 

Figuren under gir en oversikt over antall omkomne på sjøen de siste tiårene. I 2017 omkom totalt 36 personer på sjøen, hvilket tilsvarer en økning på 5% fra året før. Så langt i 2018 (per august) har 22 personer omkommet på sjøen. Dette er noe lavere enn for samme periode i fjor (25 omkomne per 31. august 2017).

Antall omkomne_totalt.JPG

Per august 2018

Den markante økningen i antall omkomne i 2012 skyldes utvidelse av Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase. 2012 er det første året dødsulykker på fritidsfartøy ble registert i ulykkesdatabasen.

Man.png

Av de omkomne i perioden 2013-2017 er

ca. 94% menn

Fordeling mann-kvinne.PNG

Av de omkomne i perioden 2013-2017 er

ca. 6% kvinner

Woman.png

Flest antall omkomne i femårsperioden 2013-2017 er registrert i

Nordland 

I 2017 omkom flest personer i Møre og Romsdal (9 av de totalt 36). 

Antall_omkomne_2013-2017_område.JPG
Antall_omkomne_2017_område.JPG

Det er i fartøykategorien "Fritidsfartøy" at den største andelen omkomne er registert i femårsperioden 2013-2017 (76%). 

NORSKE

FRITIDSFARTØY

Antall_omkomne_2013-2017_fartøygruppe.JP

I følge Kongelig Norsk Båtforbunds (KNBF) båtlivsundersøkelse for 2018 eier nesten hver tredje norske husholdning en eller flere fritidsbåter. Dette tilsvarer mer enn 900 000 fritidsbåter, noe som er en markant økning sammenlignet med tallene fra forrige båtlivsundersøkelse gjennomført i 2012 (750 000 fritidsbåter). En stor del av økningen skyldes trolig økningen i antallet kano og kajakk.

I femårsperioden 2013-2017 omkom totalt 152 personer i tilknytning til fritidsfartøy.

Litt over halvparten av dødsulykkene er knyttet til ulykkestypen "Arbeidsulykke/Personulykke". I følge Sjøfartsdirektoratet er dette typisk ulykker hvor en person faller over bord og ikke klarer å komme seg om bord i fartøyet igjen. Nest størst er ulykkeskategorien "Kantring".

Antall_omkomne_2013-2017_fritidsfartøy_u

"Over halvparten av de omkomne* brukte ikke flyteutstyr."

I følge data fra Sjøfartsdirektoratet er det antall omkomne i tilknytning til fritidsfartøy av typen "Åpen motorbåt m/utenbordsmotor" som utgjør den desidert største andelen (43%).

Antall_omkomne_2013-2017_fritidsfartøy_t
Antall_omkomne_2013-2017_fritidsfartøy_f

Videre er den største andelen av dødsulykkene (40%) registert på trangt kystfarvann (for eksempel i skjærgårder).

Sjøfartdirektoratets fokusområde for 2018:

Sikkerhetsstyring på mindre fartøy

Sjøfartdirektoratets rapport "Fokus på risiko 2018":

"Manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon er årsaksfaktorer vi stadig ser i rapporter etter skips- og personulykker."

Hva er årsakene til fritidsbåtulykkene?

Statens Havarikommisjon for transport (SHT) gjennomfører i 2018 en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge. Hensikten er å etablere et sterkere kunnskapsgrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med fritidsbåtulykker. Dette vil videre gi et bedre grunnlag for å etablere effektive tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Rapporten fra kartleggingen forventes publisert i mars 2019.

NORSKE

NÆRINGSFARTØY

Grafen under viser antall omkomne tilknyttet bruk av næringsfartøy med norsk nasjonalitet. For de fleste årene gjelder det at den største andelen omkomne er registert på fiskefartøy.

Antall_omkomne_2008-2017_næringsfartøy.J

De siste ti årene (2008-2017) har totalt

102 personer omkommet

ved bruk av norske næringsfartøy.

Av disse omkom halvparten på fiskefartøy.

Antall_omkomne_2008-2017_næringsfartøy_p

Hvordan kan 

Safetec bistå?

Safetec har lang erfaring med både risikoanalyser, sårbarhetsanalyser og beredskapsplanlegging.

 

Vi har dermed de beste forutsetninger for å kunne hjelpe deg med disse temaene, enten du vil gjøre dette på eget initiativ, eller du trenger hjelp med å få lukket påviste avvik.